Medijima u Bosni i Hercegovini



Predmet: Poziv zapra6enje konferencije zamedije- Rizici ovisnosti o kocki


Postovani,

obavjestavamo predstavnike medija da 6e operativni tim Rijaseta Islamske zajedniceu Bosni i Hercegovini za vodenje aktivnosti lijedenja ovisnosti od kockanja, odrzati konferentiju za medije u srijedu, 04′ septembra2}lg. godine s podetkom u I I sati u Srednjoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke, lllica Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo.

Pozivamo medije da prisustvuju ovoj konferenciji i svoju publiku i najsiru javnost inforrniraju o rezultatima istraZivanja o opasnostimaiizicimaovisnosti kocke za bosansklhercegovadko druStvo i aktivnostima Rijaseta Islamske zajednice u borbi protiv ove drustvene posasti. Rijaset Islamske zajednice je 2019. godinu proglasio godinom borbe protiv ovisnosti kockanja u okviru dega su do sada realizirane ruzlidite aktivnosti i programi. Na konierencijizamedije bit 6e predstavljeni rezultatiprvog kruga istraZivanja u sklopu longitudinalne studije o mot-ivima, stavovima i percepciji kocke, kla<lenja iigarana sre6u u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji za medije obratit 6e se Ismail Smajlovii, rukovodilac Operativnog tima Rijaseta, koji 6e predstaviti plan aktivnosti i dr. Ahmed Kulani6, votla IstraZivadkog projekta..Motivi, stavovi i percepcije kocke, klattenja i igara na sre6u u Bosni i Hercegovini”, koJi 6e upoznati javnost sa r ena,ltatima istraZivanj a Cilj ovog istraZivanja bio je utvrdivanje pozicije problema kocke u odnosu na druge rizike po bosanskohercegovadko druStvo, ali i identifikacija ttjuenih motiva i indikatora u odnosu na kocku i klatlenje. IstraZivanje je provedeno tokom aprila i maj,a 2019 . godine na uzorku od 1520 ispitanika oba pola u dobnom rasponu od l8 do 77 godinasa podrudja cijele Bosne i Hercegovine. Prema reztiltatima ovog istraZivanja kocka, klatlenje i igre na sre6u su tre6i, najve6i rizik po bosanskohercegovadko druStvo, odmah nakon konzumiranja droga i voZnje pgd utjecajem alkohola. Kada su u pitanju motivi kockanja, prema rezultatima vidljivo je da ,u ekoro*ski motivi dominantni, iako ve6ina ispitanika istovremeno smatra da su Sanse za dobitak veoma male ili nikakve. Imaju6i u vidu Siri druStveni znalaj i vaZnost podizanja javne svijesti o rizicima i opasnostima ovisnosti kocke za pojedinca i druStvo, uvjereni smo da ee i meai3i adekvatnim informiranjemdoprinijeti smanjedu ovih rizika i opasnosti i time na najbolji nadin ispuniii svoju vaZnu drustvenu ulogu.
va5eg prisustva, primite inaze po5tovanja!

Author

admin